สถานบันที่รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานอื่นที่ร่วมดำเนินการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ในยุคที่แม้แต่การแข่งกีฬาก็มีกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแข่งขันนั้นก็คือกีฬาที่เรียกว่าE-PORTS (Electronic Sports) คือการแข่งขัน วิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์เหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก  โดยส่วนประกอบหลักๆของ E-Sports ไม่ได้แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นๆ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย นักกีฬา อุปกรณ์กีฬา(เมาส์,คีย์บอร์ด,หูฟัง ETC.) ซึ่งก็คือ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆที่สนับสนุนการเล่นเกมส์  แผนการเล่น รวมถึงทักษะและการฝึกซ้อมอย่างทุ่มเท่ของนักกีฬาความสำคัญของกีฬา E-sports นั้นแทบไม่ต่างจากกีฬาทั่วไป ทั้งยังมีการสร้างแรงบันดานใจ ในเรื่องการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและผู้พัฒนาเกมต่าง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรม การเเข่งขัน eSports (Electronic Sports) โดยนำกีฬา E-PORTS มาเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการให้ความรู้เกี่ยวกับการเเข่งขัน E-SPORT เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรม E-SPORT (Electronic Sports) ประเภทเกมส์ RoV ได้ออกแบบความคิด การวางแผน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะในการคิด การวางแผน เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเข้ากับหมู่คณะได้
เพื่อให้ฝึกการเป็นผู้นำตามที่ดี เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน