วัตถุประสงศ์รายการ

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความพร้อมที่จะนําความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดและจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นตัวกลางดึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเล่นเกมเข้าสู่
ระบบที่ถูกต้อง                                                               3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก บรรยากาศในการแข่งขัน มีความตระหนัก และ
เข้าใจการเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 4. เพื่อพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในจังหวัดสกลนครสู่ความเป็นเลิศ

เงินรางวัล

ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                 จํานวน 15,000 บาท                                            รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 8,000 บาท                                          รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท                                                  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

ตารางกำหนดการเเข่งขัน

รายชื่อทีมนักกีฬา